FINA Announces World Short Team Championship China Team List Sun Yang Leads_Sports_News – Xingdao Global Net
FINA Announces China's Short-Term World Championship List of Sun Yang Teams Leads _Sports_News Xingdao Global Network

On May 29 in Beijing, the official FINA website announced a preliminary list of Chinese World Swimming Pools in the Hangzhou World Swimming Pool in 2018. A total of 42 players were selected, including Ye Shiwen, Fu Yuanhui, Liu Xiang, Xu Jiayu, Wang Shun and Wang Jian Jiahe. ..


Source link