Wang Shuang is elected as Asian Football Lady – Sport – People's Network  1. Wang Shuang was elected as Asian Football Miss – Sports People's Network
  2. Chinese glory! Wang Shuang was elected a fourth person in the history of the Asian soccer women's football team.
  3. The defense of Chinese football honors also depends on women's football! "Asian Nurse" Wang Shuangbi Shoulder Sun Wen Ma Xiaoxu – Chinanews.com
  4. Wang Shuang was elected Asian Football Miss China Football Association Reunion Grassroots Incentive Award_ 张吉龙 Sohu
  5. Jia Xiuquan: Wang Shuang's award-winning star is encouraging the Chinese women's football team.
  6. View the full story in Google News

Source link