ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ and ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Η επιτροπή προπτυχιακών σπουδών εξετάζει αν το αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής έχει ουσιώδη συνάφεια με την επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και αν το είδος των εργασιών που θα εκτελεστούν συνάδουν με τους στόχους εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (εμβάθυνση της γνώσης σε … Read more

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εργασία Στη Θεσσαλονίκη Επιλογές Από Ίντερνετ Η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας για τους φοιτητές είναι μια μεγάλη υπόθεση και για το λόγο αυτό στην SBS Studies, κάθε υποστήριξη σε εργασία την αναλαμβάνει εξειδικευμένος συνεργάτης, κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχου του αντικειμένου που αναλαμβάνουν. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, πολύ περισσότερο καθώς επιχειρούνταν μέσα σε ένα … Read more